spot_img

Kinh Cảm Tạ Đức Bà

KINH CẢM TẠ ĐỨC BÀ

         Cảm tạ Thánh Mẫu Maria / vì Mẹ từ thuở chưa có Trời đất / Chúa Trời đã chọn làm Mẹ Chúa Trời / Vì Mẹ trước hết/ các Thánh tiên tri ước trông thấy Mẹ / đầu thai trong dạ / Vì Mẹ thật có phước cả đức cả hơn các Thiên thần/ hơn các người thánh / Chúa Trời yêu mẹ chưng trong muôn nữ / Hình duông một Mẹ tốt lành hơn khỏi muốn sự thế này /

Vì linh hồn Mẹ sáng biết thông minh / nói chẳng hề xiết / Từ sanh Mẹ ra đến ngày Chúa rước / mỗi giờ mỗi khắc mọi sự mọi bề/ chuyên những làm lành / dạ hằng trong sạch / Khi Mẹ cầu nguyện lời cực từ bi / Mẹ lấy lòng thật toan những sự tốt / Mẹ chê thửa lỗi / ắt giữ chẳng lành / Mẹ là Mẹ Thánh biết lẽ học thông / Tính hơn khỏi thế Chúa Trời cho Mẹ học ít hay nhiều /

Vì vậy từ sinh Mẹ ra đến nay khi nào là chẳng tin kính cậy trông ? / Mẹ những đêm ngày sốt sắng bồi hồi kính yêu một Chúa trên hết mọi sự / hiệp chưng lòng Thánh chẳng cậy tơ hào /

Vì Mẹ trước hết / Chúa trời cho xuống thủ khiết đồng trinh / Vì Mẹ cực tốt / Chúa Trời Bề trên / dưới có bực nào dám ví tài Mẹ ? / Chưng trong trời đất vì nhơn đức Mẹ / vì đạo ngãi Mẹ / trọn hết đỡ đầu. Kẻ dốc làm lành / nhờ đến Đức Mẹ / ai chẳng theo Mẹ / học đòi bắt chước ? / Kẻ lung làm dữ / thấy lòng nhơn Mẹ ai chẳng cậy Mẹ phù hộ đặng chừa? /

Mẹ là Mẹ chúng cô độc gởi mình / Mẹ là Chúa chữa khi nghèo khi nạn / Mẹ tuy trong sạch chẳng bỏ con nhơ / lòng Mẹ cực lành càng thương con dữ / Từ bi một Mẹ / hay khấn nghe cầu / Mẹ những thương vì / Mẹ bàu cho rỗi / Chúa Trời vì Mẹ trả sức thần hồn / giữ sạch bỏ nhơ / về lành cải dữ/

A kính lạy Thánh Mẫu Maria / rày tôi ở thế / lòng tin mừng Mẹ / Mẹ nhiều phước lạ / ơn cả Chúa Trời / Tôi yêu / tôi kính / tôi mừng phước Mẹ / tôi khiêm / tôi nhượng nhìn biết Đức Mẹ / Tôi tuy c\ực dữ vật mọn phàm hèn / cậy có muốn dân khen từ bi Mẹ / rày tôi mới dám đến trước mặt Mẹ cất tiếng tôi kêu / tiên vàn lạy mẹ chớ chấp tội tôi bỏ tôi làm chi ? /

A Thánh Mẫu Maria / Mẹ là Mẹ chúng cô độc gởi mình / tôi cầu xin Mẹ phù hộ giữ tôi/ thiên hạ mấy người bằng tôi cô độc ? / Rày tôi cầm giữ một tâm lòng đơn / gởi mình cậy Mẹ / Từ này về sau / tôi dốc một lòng thờ Mẹ Chúa Trời / vì chưng Mẹ cả Thiên Thần người thế / Tôi kính chuộng Mẹ / là Chủ bàu tôi / kêu Mẹ / cậy Mẹ hơn Mẹ sanh tôi . Amen.

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Kinh Cảm Tạ Đức Bà

KINH CẢM TẠ ĐỨC BÀ

         Cảm tạ Thánh Mẫu Maria / vì Mẹ từ thuở chưa có Trời đất / Chúa Trời đã chọn làm Mẹ Chúa Trời / Vì Mẹ trước hết/ các Thánh tiên tri ước trông thấy Mẹ / đầu thai trong dạ / Vì Mẹ thật có phước cả đức cả hơn các Thiên thần/ hơn các người thánh / Chúa Trời yêu mẹ chưng trong muôn nữ / Hình duông một Mẹ tốt lành hơn khỏi muốn sự thế này /

Vì linh hồn Mẹ sáng biết thông minh / nói chẳng hề xiết / Từ sanh Mẹ ra đến ngày Chúa rước / mỗi giờ mỗi khắc mọi sự mọi bề/ chuyên những làm lành / dạ hằng trong sạch / Khi Mẹ cầu nguyện lời cực từ bi / Mẹ lấy lòng thật toan những sự tốt / Mẹ chê thửa lỗi / ắt giữ chẳng lành / Mẹ là Mẹ Thánh biết lẽ học thông / Tính hơn khỏi thế Chúa Trời cho Mẹ học ít hay nhiều /

Vì vậy từ sinh Mẹ ra đến nay khi nào là chẳng tin kính cậy trông ? / Mẹ những đêm ngày sốt sắng bồi hồi kính yêu một Chúa trên hết mọi sự / hiệp chưng lòng Thánh chẳng cậy tơ hào /

Vì Mẹ trước hết / Chúa trời cho xuống thủ khiết đồng trinh / Vì Mẹ cực tốt / Chúa Trời Bề trên / dưới có bực nào dám ví tài Mẹ ? / Chưng trong trời đất vì nhơn đức Mẹ / vì đạo ngãi Mẹ / trọn hết đỡ đầu. Kẻ dốc làm lành / nhờ đến Đức Mẹ / ai chẳng theo Mẹ / học đòi bắt chước ? / Kẻ lung làm dữ / thấy lòng nhơn Mẹ ai chẳng cậy Mẹ phù hộ đặng chừa? /

Mẹ là Mẹ chúng cô độc gởi mình / Mẹ là Chúa chữa khi nghèo khi nạn / Mẹ tuy trong sạch chẳng bỏ con nhơ / lòng Mẹ cực lành càng thương con dữ / Từ bi một Mẹ / hay khấn nghe cầu / Mẹ những thương vì / Mẹ bàu cho rỗi / Chúa Trời vì Mẹ trả sức thần hồn / giữ sạch bỏ nhơ / về lành cải dữ/

A kính lạy Thánh Mẫu Maria / rày tôi ở thế / lòng tin mừng Mẹ / Mẹ nhiều phước lạ / ơn cả Chúa Trời / Tôi yêu / tôi kính / tôi mừng phước Mẹ / tôi khiêm / tôi nhượng nhìn biết Đức Mẹ / Tôi tuy c\ực dữ vật mọn phàm hèn / cậy có muốn dân khen từ bi Mẹ / rày tôi mới dám đến trước mặt Mẹ cất tiếng tôi kêu / tiên vàn lạy mẹ chớ chấp tội tôi bỏ tôi làm chi ? /

A Thánh Mẫu Maria / Mẹ là Mẹ chúng cô độc gởi mình / tôi cầu xin Mẹ phù hộ giữ tôi/ thiên hạ mấy người bằng tôi cô độc ? / Rày tôi cầm giữ một tâm lòng đơn / gởi mình cậy Mẹ / Từ này về sau / tôi dốc một lòng thờ Mẹ Chúa Trời / vì chưng Mẹ cả Thiên Thần người thế / Tôi kính chuộng Mẹ / là Chủ bàu tôi / kêu Mẹ / cậy Mẹ hơn Mẹ sanh tôi . Amen.

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT