spot_img

Lịch Phụng vụ từ ngày 19.02.2023 đến 26.02.2023

19      29      X    CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48.

20      01.02 X    Thứ Hai. Hc 1,1-10; Mc 9,14-29.

21     02      X    Thứ Ba. Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh (Tr). Hc 2,1-11; Mc 9,30-37.

Mùa Chay

Mùa Chay được sắp đặt để chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Thật vậy, phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng, bằng các giai đoạn khai tâm Kitô giáo khác nhau, và giúp các tín hữu, bằng nghi thức của bí tích Rửa tội và Hòa giải, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua” (AC 27).

22     03      Tm  Thứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh tuần IV. Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18. (Không cử hành lễ Lập Tông tòa thánh Phêrô).

23     04      Tm  Thứ Năm sau lễ Tro. Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

24     05      Tm  Thứ Sáu sau lễ Tro. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.

25     06      Tm  Thứ Bảy sau lễ Tro. Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.

26     07      Tm  CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I.  St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19 (hay Rm 5,12.17-19); Mt 4,1-11.

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Lịch Phụng vụ từ ngày 19.02.2023 đến 26.02.2023

19      29      X    CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48.

20      01.02 X    Thứ Hai. Hc 1,1-10; Mc 9,14-29.

21     02      X    Thứ Ba. Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh (Tr). Hc 2,1-11; Mc 9,30-37.

Mùa Chay

Mùa Chay được sắp đặt để chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Thật vậy, phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng, bằng các giai đoạn khai tâm Kitô giáo khác nhau, và giúp các tín hữu, bằng nghi thức của bí tích Rửa tội và Hòa giải, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua” (AC 27).

22     03      Tm  Thứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh tuần IV. Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18. (Không cử hành lễ Lập Tông tòa thánh Phêrô).

23     04      Tm  Thứ Năm sau lễ Tro. Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

24     05      Tm  Thứ Sáu sau lễ Tro. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.

25     06      Tm  Thứ Bảy sau lễ Tro. Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.

26     07      Tm  CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I.  St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19 (hay Rm 5,12.17-19); Mt 4,1-11.

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT