spot_img

Thứ Sáu tuần 3 mùa Vọng (Ga 5,3-36)

“Gioan là đèn cháy sáng”.

BÀI ÐỌC I: Is 56,1-3a,6-8

“Nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Thiên Chúa phán: Hãy giữ luật và thực thi công bình, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và sự công chính của Ta sẽ tỏ hiện. Phúc thay người làm như vậy, và con người trung thành với điều ấy, giữ ngày Sabbat không hề sai lỗi, và giữ tay mình không làm tội ác.

Và người ngoại bang tin theo Chúa sẽ không nói: Chúa sẽ tách tôi ra khỏi dân Ngài.

Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu danh Ngài, để trở nên tôi tớ Chúa, tất cả những ai giữ ngày Sabbat không hề sai lỗi, và trung thành với giao ước của Ta.

Ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh và Ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện, Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của chúng trên bàn thờ, vì nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc.

Chúa là Thiên Chúa đã tập hợp những người Israel tha hương, phán rằng: Ta sẽ tập hợp, những người khác lại với chúng.

Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 66,2-3,5,6-8

Ðáp: Chư dân, hãy ca tụng Chúa, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài!

Xướng: Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng tôi, xin tỏ ra cho chúng tôi thấy long nhan Ngài tươi sáng, để trên địa cầu thiên hạ nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân người ta được rõ ơn Ngài cứu độ.

Xướng: Các dân tộc hãy mừng vui và khoái trá, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu.

Xướng: Ðấng đã chúc phúc cho chúng tôi, Ðức Thiên Chúa, Chúa chúng tôi. Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng tôi, để cho khắp cùng bờ cõi đất kính sợ Ngài.

Tin mừng: Ga 5, 33-36

33 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do Thái rằng: Các ngươi đã sai người đến hỏi Gioan và ông đã làm chứng cho sự thật.

34 Còn Ta, Ta không ỷ vào lời chứng của một người, nhưng Ta nói thế là để các ngươi được cứu thoát.

35 Gioan là đèn cháy sáng, và các ngươi trong một lúc đã vui mừng vì ánh sáng đó.

36 Nhưng phần Ta, Ta có chứng cao trọng hơn chứng của Gioan: đó là những việc Cha Ta đã giao cho Ta thực hiện, chính các việc mà Ta đang làm minh chứng rằng Cha đã sai Ta.

1. Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Thế giá của Chúa Giêsu không dựa vào người phàm. Chính các việc Người thực hiện làm chứng cho Người. Nhưng Người thương cho ta được góp phần làm chứng cho Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa từ nơi Chúa Cha mà đến với con. Chúa trổi vượt hơn mọi người. Chúa chẳng cần dựa vào ai để chứng thực cho địa vị và thân thế của Chúa. Vâng, Chúa là Ánh Sáng rực rỡ, Chúa chẳng cần đến ngọn đèn cháy sáng của thánh Gioan Tẩy Giả.

Chúa không cần, nhưng lạy Chúa, Chúa vẫn sai thánh Gioan dọn đường cho Chúa vì Chúa biết chúng con cần. Dân Do Thái đã vui hưởng ánh sáng của thánh Gioan. Ngài là ngọn đèn cháy sáng đã dẫn đưa người ta đến với Chúa. Các tông đồ và nhiều Kitô hữu cũng đã là ngọn đèn cháy sáng. Dù đơn sơ nhỏ bé, các ngài đã trở nên ánh sáng thế gian như Chúa đã truyền, và đã giới thiệu Chúa cho nhân loại.

Con xin Chúa giúp con cũng trở nên ngọn đèn luôn đốt nóng và cháy sáng. Một ngọn đèn chẳng là gì cả, nhưng trong bóng tối trần gian này, một chút ánh sáng của Chúa cũng đủ biến đổi tất cả. Muôn ngàn ngọn đèn của các Kitô hữu mà cháy sáng, thì lạy Chúa, trần gian này sẽ rực sáng biết bao. Nhưng ngọn đèn của con nhiều lúc chẳng cháy sáng vì đời sống tội lỗi dày đặc như đêm đen. Cũng có lúc con thiếu cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích, ngọn đèn leo lét vì bình dầu nội tâm vơi cạn. Cũng nhiều khi ngọn đèn của con cháy sáng nhưng con lại đặt dưới đáy thùng, không đem ánh sáng của Chúa đến cho người khác qua hoạt động tông đồ.

Con xin Chúa tha thứ vì đã thiếu sót trong sứ mệnh cao cả này. Con hứa sẽ cố gắng hơn để góp phần làm chứng về Chúa cho anh chị em con. Amen.

Ghi nhớ: “Gioan là đèn cháy sáng”.

BÀI LIÊN QUAN

spot_img

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2023

"Cầu cho người khuyết tật"

 Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập, để tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT

Thứ Sáu tuần 3 mùa Vọng (Ga 5,3-36)

“Gioan là đèn cháy sáng”.

BÀI ÐỌC I: Is 56,1-3a,6-8

“Nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Thiên Chúa phán: Hãy giữ luật và thực thi công bình, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và sự công chính của Ta sẽ tỏ hiện. Phúc thay người làm như vậy, và con người trung thành với điều ấy, giữ ngày Sabbat không hề sai lỗi, và giữ tay mình không làm tội ác.

Và người ngoại bang tin theo Chúa sẽ không nói: Chúa sẽ tách tôi ra khỏi dân Ngài.

Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu danh Ngài, để trở nên tôi tớ Chúa, tất cả những ai giữ ngày Sabbat không hề sai lỗi, và trung thành với giao ước của Ta.

Ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh và Ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện, Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của chúng trên bàn thờ, vì nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc.

Chúa là Thiên Chúa đã tập hợp những người Israel tha hương, phán rằng: Ta sẽ tập hợp, những người khác lại với chúng.

Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 66,2-3,5,6-8

Ðáp: Chư dân, hãy ca tụng Chúa, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài!

Xướng: Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng tôi, xin tỏ ra cho chúng tôi thấy long nhan Ngài tươi sáng, để trên địa cầu thiên hạ nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân người ta được rõ ơn Ngài cứu độ.

Xướng: Các dân tộc hãy mừng vui và khoái trá, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu.

Xướng: Ðấng đã chúc phúc cho chúng tôi, Ðức Thiên Chúa, Chúa chúng tôi. Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng tôi, để cho khắp cùng bờ cõi đất kính sợ Ngài.

Tin mừng: Ga 5, 33-36

33 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do Thái rằng: Các ngươi đã sai người đến hỏi Gioan và ông đã làm chứng cho sự thật.

34 Còn Ta, Ta không ỷ vào lời chứng của một người, nhưng Ta nói thế là để các ngươi được cứu thoát.

35 Gioan là đèn cháy sáng, và các ngươi trong một lúc đã vui mừng vì ánh sáng đó.

36 Nhưng phần Ta, Ta có chứng cao trọng hơn chứng của Gioan: đó là những việc Cha Ta đã giao cho Ta thực hiện, chính các việc mà Ta đang làm minh chứng rằng Cha đã sai Ta.

1. Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Thế giá của Chúa Giêsu không dựa vào người phàm. Chính các việc Người thực hiện làm chứng cho Người. Nhưng Người thương cho ta được góp phần làm chứng cho Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa từ nơi Chúa Cha mà đến với con. Chúa trổi vượt hơn mọi người. Chúa chẳng cần dựa vào ai để chứng thực cho địa vị và thân thế của Chúa. Vâng, Chúa là Ánh Sáng rực rỡ, Chúa chẳng cần đến ngọn đèn cháy sáng của thánh Gioan Tẩy Giả.

Chúa không cần, nhưng lạy Chúa, Chúa vẫn sai thánh Gioan dọn đường cho Chúa vì Chúa biết chúng con cần. Dân Do Thái đã vui hưởng ánh sáng của thánh Gioan. Ngài là ngọn đèn cháy sáng đã dẫn đưa người ta đến với Chúa. Các tông đồ và nhiều Kitô hữu cũng đã là ngọn đèn cháy sáng. Dù đơn sơ nhỏ bé, các ngài đã trở nên ánh sáng thế gian như Chúa đã truyền, và đã giới thiệu Chúa cho nhân loại.

Con xin Chúa giúp con cũng trở nên ngọn đèn luôn đốt nóng và cháy sáng. Một ngọn đèn chẳng là gì cả, nhưng trong bóng tối trần gian này, một chút ánh sáng của Chúa cũng đủ biến đổi tất cả. Muôn ngàn ngọn đèn của các Kitô hữu mà cháy sáng, thì lạy Chúa, trần gian này sẽ rực sáng biết bao. Nhưng ngọn đèn của con nhiều lúc chẳng cháy sáng vì đời sống tội lỗi dày đặc như đêm đen. Cũng có lúc con thiếu cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích, ngọn đèn leo lét vì bình dầu nội tâm vơi cạn. Cũng nhiều khi ngọn đèn của con cháy sáng nhưng con lại đặt dưới đáy thùng, không đem ánh sáng của Chúa đến cho người khác qua hoạt động tông đồ.

Con xin Chúa tha thứ vì đã thiếu sót trong sứ mệnh cao cả này. Con hứa sẽ cố gắng hơn để góp phần làm chứng về Chúa cho anh chị em con. Amen.

Ghi nhớ: “Gioan là đèn cháy sáng”.

BÀI LIÊN QUAN

THÁNG 3 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

GIUSE - ĐẤNG CÔNG CHÍNH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2023

"Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội"

 Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

 

 

 

- Advertisement -spot_img

BÀI MỚI NHẤT